Privacy verklaring

Inleiding

Voor een cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid (verantwoordingsplicht).

 

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is middels Europese wetgeving vastgesteld. Dat betekent dat vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Op grond van deze wet heeft een organisatie/praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels worden onder andere vermeld in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. De IBCLC mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn en deze gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet de lactatiekundige aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. In bepaalde gevallen dienen organisaties een functionaris gegevensbescherming aan te stellen, die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft die verplichting niet.

 

Verslaglegging

Het doel van verslaglegging is:

  • registratie van de geleverde zorg;
    naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
    mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

 

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

  • personalia/identificatiegegevens;
  • financiële en administratieve gegevens;
  • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

 

Inzagerecht

De cliënt heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan hij/zij de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen (recht op vergetelheid). De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Cliënt heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit). Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens, kan hij/zij dit kenbaar maken.

DPIA = Data Protection Impact Assessment

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens in de praktijk van een lactatiekundige IBCLC valt niet onder een hoog risico.

 

Contact met andere zorgverleners

Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen, moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende; dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

 

Privacy by design of default

De lactatiekundige houdt al bij het ontwerpen van nieuwe producten (bijvoorbeeld vernieuwen website, plaatsen intakeformulieren) rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. De lactatiekundige IBCLC verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

 

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. De cliënt dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

 

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra contactgegevens op de website ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

 

Bewaartermijn

Op grond van de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 20 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen.

 

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Klachten

Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. https://www.nvlborstvoeding.nl/

 

Bronnen

https://www.nvlborstvoeding.nl/wp-content/uploads/2015/09/Beroepsprofiel-Lactatiekundige2015.pdf

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

https://blog.xolution.nl/nieuwe-privacywet-vraagt-om-ssl-certificaat/

Printbare versie Privacy Protocol (pdf)  

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met me op!

Contact

Lactatiekundige Meierijstad

Ellen ter Horst

T. 06-10348828
E. info@lactatiekundige-meierijstad.nl

IBCLC nummer: L-150209

NVL Lidmaatschap nummer: 80018

KVK: 86052594 
IBAN: NL96RABO0138203636

 

Ouders en zorgverleners kunnen rechtstreeks contact met mij opnemen voor een consult of advies. Niet altijd ben ik in de gelegenheid om mijn telefoon op te nemen. Je kunt altijd een berichtje achterlaten via WhatsApp of mail. Ik antwoord zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur neem ik contact met je op. De voicemail inspreken kan natuurlijk ook.

Regio

Meierijstad: Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart.

Daarbuiten kan ook, altijd in overleg.

Openingstijden

Mijn werktijden zijn flexibel. Ik ben vaak bereikbaar, ook in de avond tot 21.00 uur.